X

Ostoskori on tyhjä

Palvelemme yrityksiä ja yhdistyksiä. Toimitukset perille saakka, jopa seuraavaksi päiväksi, kun tilaat ennen klo 12

  • Toimitusaika 1-3 päivää
  • Toimitusmaksu 12,90€ (alv 0%)

MYYNTI JA TOIMITUSEHDOT

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Waltava Oy:n (jäljempänä ”Waltava”) ja asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) väliseen Waltavan edustamien tuotteiden kauppaan, elleivät Waltava ja asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi 01. 09.2020 alkaen. Tilauksiin sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olevia Toimitusehtoja.

3. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen tilauspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joka lisätään hintaan. Kaikki hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä asiakkaan toimesta välittömästi, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Waltava Oy pidättää oikeuden hintamuutoksiin.

4. Kauppahinta ja omistusoikeus

Kauppahinta on maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Waltava ja asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Waltavan ilmoittamalle pankkitilille. 

5. Tilaus

Asiakas toimittaa asiakasta sitovan tilauksen Waltavalle. Asiakkaan tilaus tulee Waltavaa sitovaksi, kun Waltava on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen tai kun asiakkaan tekemä tilaus on tallentunut verkkokaupan tallentimelle. Sitovan tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen on mahdollista Waltavan ja asiakkaan niin erikseen sopiessa.

6. Toimitus ja -kulut, viivästyminen


Waltavan ohjeellinen toimitusaika on yksi arkipäivä niille tilauksille, jotka ovat saapuneet ennen edellispäivän klo 12.00, ellei tuotteen kohdalla ole toisin sovittu.Tuotteet toimitetaan täysinä myyntipakkauksina. Toimitusmäärä saattaa poiketa tilatusta määrästä tuotannollisista syistä ja tällöin Waltava toimittaa kaikki jälkitoimitukset asiakkaalle rahtivapaasti tavaran saavuttua varastoon.

Toimituksen tarkistaminen ja hyväksyminen: Asiakkaan on tarkastettava toimitus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimitusehdon mukaisesta toimituksesta. Tarkastuksen laajuus on se, että toimitus a) sisältää oikean määrän ja oikeita tuotteita ja b) ettei tuotteissa ole näkyviä vaurioita. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Waltava ole kymmenen (10) päivän kuluessa toimitusehtojen mukaisesta toimituksesta vastaanottanut asiakkaan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Mikäli asiakas on reklamoinut Waltavalle mainitun ajan puitteissa, Waltava harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa tai palauttaa asiakkaan maksaman kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen ja toimituksen virheellisyys johtuu Waltavan vastuulla olevasta seikasta. Waltavalla ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.
 

7. Takuu


Waltava vastaa valmistajan antaman takuun mukaisesti takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä. Edellä mainituista virheistä tulee takuuaikana ilmoittaa Waltavan asiakaspalveluun: info@waltava.fi, josta annetaan ohjeet jatkotoimenpiteille. Takuuajan umpeuduttua asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan laitteen valmistajan huoltopalveluun. Ilmoituksiin on liitettävä ilmoittajan yhteystiedot, koneen malli, ostopäivä, lyhyt kuvaus viasta ja huoltoon menevän laitteen sarjanumero. Takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa kirjallisesti. Valmistaja ja Waltava vastaavat virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sovituissa käyttöolosuhteissa. Valmistaja ja Waltava eivät vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta, joka on aiheutunut: a) asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, Asiakkaan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai muusta asiakkaan laiminlyönnistä; b) odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta; c) sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomistaohjausjärjestelmistä, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai valmistajalla ja Waltavalla ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin valmistajan valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia.

Virheen ilmaantuessa asiakkaan on ilmoitettava Waltavalle viipymättä ja toimitettava viallinen tuote Waltavan antamien ohjeiden mukaan ilmoitetulle huoltoliikkeelle. Huolletun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tilauksen ehtojen mukaisesti. Milloin valmistaja ja Waltava vastaa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Waltava tai valmistaja valintansa mukaisesti joko: a) kohtuullisessa ajassa korjaa virheen ja toimittaa korjatun tuotteen asiakkaalle; b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai c) korvaa asiakkaalle asiakkaan tuotteesta maksaman kauppahinnan. Aiheettomista takuupalautuksista valmistajalla tai Waltavalla on oikeus veloittaa asiakkaalta palautukseen liittyvät kustannukset. Tietyt tuotteet, kuten värikasetit ja muut tulostustarvikkeet on varustettu ”käytettävä ennen” päivämäärällä, jolloin takuu on voimassa vain tuohon päivämäärään asti.Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Waltavalla ole muuta vastuuta tai asiakkaalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Waltava ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka asiakas mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta.
 

8. Sopimuksen purkaminen, muuttaminen ja irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen.

9. Palautus

Asiakkaan on tehtävä mahdolliset muistutukset 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta Waltavan asiakaspalveluun: info@waltava.fi.

Ilmoituksessa tulee mainita tilausvahvistuksen yhteydessä annettu tilausnumero. Palautuksesta on aina sovittava erikseen Waltavan asiakaspalvelun kanssa. Palautukset koskevat vain virheellisiä tuotteita.

Waltava hyvittää asiakkaalta laskutetun kauppahinnan. Sopimatta palautettuja tai myyntikelvottomia tuotteita ei hyvitetä.

10. Kierrätyspalvelut

Asiakas voi palauttaa kaikki tyhjät tulostusvärikasetit Waltavalle. Palautusta varten Waltavan asiakaspalvelusta on tilattava palautuslaatikko lisäämällä tilaukseen tuotenumero 2008578.

Palautuksen tarkka osoite ja ohjeistus on kysyttävä sähköpostitse: info@waltava.fi

11. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitukset

Waltavan vastuu määräytyy yksinomaan näiden Toimitusehtojen tai erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Waltavan vastuun enimmäismäärä on asiakkaan vastuun perusteen kohteena olevasta tuotteesta maksama kauppahinta. Waltava ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista kuten (I) menetetystä voitosta; (II) menetetystä liikevaihdosta; (III) liiketoiminnan tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytyksestä taimuusta vahingosta liiketoiminnalle; (IV) menetetystä käyttöhyödystä, (V) maineen vahingoittumisesta; (VI) asiakkaiden menetyksestä; (VII) hukkaan menneestä työajasta; (VIII) menetyksistä tai vastuista liittyen sopimukseen kolmannen kanssa; (IX) muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta; tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

12. Ylivoimainen este


Waltava vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Waltavasta riippumaton ja jonka vaikutuksia Waltava ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.
Vapauttamisperusteeksi katsotaan WHO:n määritelmän mukainen pandemia (esim. Covid-19) ja sen aiheuttamat suorat tai epäsuorat rajoitukset liikkumisvapauteen ja/tai yrityksen toimintaan tai mikä tahansa muu pandemiasta johtuva seurannaisvaikutus.
 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintasäännöt ja kansainvälinen kauppalaki (CISG). Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.